ตะกร้า 0

NetEvid Vx210 ICT 3

พร้อมส่ง
SKU
NetEvid-VX210-2020
฿850,000.00
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

NetEvid VX210 - Log พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560

คุณสมบัติ

 1. บริหารจัดการ Log แบบรวมศูนย์ได้ตามข้อกําหนด
 2. เก็บรวบรวม Log ได้รวดเร็วและครบครัน
 3. ค้นหา Log ได้รวดเร็วด้วยการมีการทําสารบัญ Log (Indexing)
 4. รองรับการบันทึกข้อมูล และค้นหาได้สูงสุดถึง 2 ปี
 5. มีความปลอดภัยสูงด้วยการจัดเก็บแบบ Hashing SHA-256 และจัดเก็บแบบถาวร
 6. สามารถปรับแต่งรูปแบบของรายงานได้หลากหลาย
 7. สามารถออกรายงานแบบ On Demand และตังเวลา ส่งออกได้
 8. รองรับการทํางานผ่าน HTTPS, command line interface และ SSH
 9. รองรับการตรวจสอบสิทธิของผู้ดูแลระบบผ่าน LDAP
 10. สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้โดยการกําหนดตาม สิทธิของการอนุญาตโดยแบ่งการเข้าถึงเป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลข้อมูล และไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าใช้งาน
 11. รองรับการส่งต่อ Log ไปยังอุปกรณ์อื่นได้
 12. รองรับการบันทึกข้อมูล กับ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก เช่น External storage หรือ DVD ได้
 13. มีความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ รองรับเงื่อนไขในการค้นหาได้หลายเงื่อนไข ทังในรูปแบบ Wildcard expressions, Boolean expressions และ Regular expressions
 14. ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน E-mail ไปยังผู้ดูแลระบบ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติของตัวอุปกรณ์ หรือตรงตาม เงื่อนไขที่ตังไว้
 15. สามารถแสดงค่าเฉลี่ยของการรับ Log (Average EPS) และ แสดงจํานวน Log ที่รับสูงสุด (Peak EPS) ในแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้
 16. มีความสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ที่ส่ง Log เข้า มาว่ายังทํางานอยู่ได้
 17. มีความสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน E-mail เมื่อไม่มี log ส่งเข้ามายังระบบ และบอกวันสุดท้ายของ Log ที่ส่ง เข้ามายังระบบได้
 18. มีความสามารถแยกการเก็บ Log ตามหน่วยงานและแยก สิทธิการเข้าถึงได้
 19. สามารถค้นหาข้อมูล Log จากอุปกรณ์ที่ส่ง Log ผ่านทาง IPv4 และ IPv6
 20. สามารถทํางานเป็น NTP Server ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ภายใน เครือข่ายได้

NetEvid Centralizes Log Management ระบบจัดเก็บขอมล Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอรแบบรวมศูนย์

เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยที่ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ในกรณี จําเป็น เจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ได้สูงสุดถึง 2 ปี

อุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล Log ในระบบคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ สามารถรองรับ Log จากอุปกรณ์ที่หลาก หลาย เช่น Firewall, Router, Switch, IDS, IPS, VPN, Web server, Email server, Database server และระบบปฏิบัติการต่างๆ (OS) โดยแสดงผลอยู่ในรูป แบบเดียวกันได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการจัดเก็บและบริหารจัดการ ข้อมูล Log ปริมาณมากได้เป็นอย่างดี อีกทังยังมีความสามารถในการค้นหาและสรุปรายงานได้

และสามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) เพื่อตรงตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ NetEvid ยังได้การรับรองมาตรฐานของศูนย์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC, มศอ. 4003.1-2560)

 

ระบบที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสูงในการสืบค้น และจัดเก็บข้อมูล Log ตามพระราชบัญญัติ

NetEvid ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ NoSQL โดยที่ข้อดีของ NoSQL คือ สามารถขยายระบบได้ง่าย รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความยืดหยุ่นสูง ทําให้ NoSQL ถูกนําไปใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ข้อมูลที่ไม่มี โครงสร้างที่ชัดเจน เช่น การจัดเก็บข้อมูล log นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังสร้างดัชนี (Index) เพื่อใช้การค้นหา ข้อมูลแบบ Full Text Search ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บ และการค้นหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

และสามารถรองรับการใช้งานเพื่อตอบ โจทย์การเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับทางลูกค้า ครอบคลุมได้ทังองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาด ใหญ่ ตามขนาดของตัวอุปกรณ์(Hardware) ที่สามารถ รองรับ log ได้ตังแต่ 2,500 EPS จนถึง 60,000 EPS

นอกจากนี้สําหรับองค์กรที่ต้องการเสถียรภาพใน การทํางาน อุปกรณ์ NetEvid ยังรองรับการทํางานใน ลักษณะ High-Availability (HA) ได้อีกด้วย และสามารถ รองรับการขยายเพิ่มเติมในอนาคตได้

 

ข้อมูลที่จัดเก็บมีความปลอดภัยสูงสุด

NetEvid ถูกออกแบบให้จัดเก็บข้อมูลโดยการเข้า รหัส (Hash) ด้วยกระบวนการ SHA-256 เพื่อป้องกันการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และลบข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย พรบ.

อีกทั้งสามารถบีบอัดข้อมูลเพื่อ การจัดเก็บให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุดด้วยอัตราส่วนการบีบอัด ข้อมูลถึง 15 ต่อ 1 ทําให้สามารถเก็บข้อมูลได้นานกว่า 90 วัน ตามข้อกําหนดของ พรบ. และสามารถขยายการ จัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 2 ปี

รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของตัวระบบปฏิบัติการ (Hardening) เพื่อ ป้องกันการจารกรรมข้อมูล และพร้อมใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา

ตลอดจนสามารถจัดเก็บ Log ผ่านทาง Protocol Syslog ซึ่งอุปกรณ์เกือบทุกชนิดส่วนใหญ่จะส่ง Log ผ่านทางช่องทางนี้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Router, Switch,

Firewall, System, Application เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดเก็บ Log จาก ช่องทางอื่นๆ ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถส่ง syslog ได้ ซึ่งมีเพียงอุปกรณ์บางยี่ห้อเท่านันที่จะส่ง Log ผ่านทาง OPSEC หรือ FTP Protocol และยังมี Software Agent เพื่อทําการรับ Log จากระบบปฏิบัติการ (OS) เช่น MS-Windows ได้สามารถส่ง Log ต่อไปยังอุปกรณ์อื่นได้ (Forwarding)

และสามารถทํางานในลักษณะส่งออก Log ที่ได้รับมาแล้วไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ส่งต่อให้ SIEM นํา Log ไปวิเคราะห์เพ่ิมเติม หรือให้ NetEvid ทําหน้าที่เป็น caching โดยการเก็บ Log ไว้ก่อน แล้ว จึงเลือกส่ง Log บางประเภทไปให้ SIEM  ทําการวิเคราะห์ต่อไป  ซึ่งจะช่วยลดปริมาณข้อมูล  Log  ที่จะส่งไปให้กับ SIEM เป็นต้น

 

สามารถจัดทํารายงานได้หลายรูปแบบ

NetEvid มาพร้อมกับความสามารถในการจัดทํารายงานจากข้อมูล Log ที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Firewall, Proxy, Active Directory, Exchange มาสรุปเป็นรูปแบบของรายงานของแต่ละอุปกรณ์ เช่น Top  N  ต่างๆ และยังสามารถส่งออก (Export) การแสดงรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น PDF, RTF, XML, XLSX, CSV, HTML, XHTML, text, DOCX, และ OpenOffice เป็นต้น

สามารถสร้างรายงานแบบรายครั้ง (ad-hoc report) ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์ หรือราย เดือน โดยสามารถ filter อุปกรณ์บางตัวที่ต้องการให้แสดงในรายงานได้ และยังรองรับการตังเวลาล่วงหน้าในการ จัดทํารายงาน พร้อมทังจัดส่งรายงานที่ทําเสร็จแล้วไปยัง E-mail ของผู้ดูแลระบบได้

 

Spec แต่ละ model

V110 : 1,500 EPS, Unlimited Users, Unlimited Devices, เก็บได้ 90 วัน, CPU 1 core, Memory 4 GB, Disk 1 TB 

NetEvid Spec

 

 netevid

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:NetEvid Vx210 ICT 3