ตะกร้า 0

Firewall แบบที่ 2 1,000,000 บาท

Firewall แบบที่ 2 ราคา 1,000,000 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. Barracuda F800CCC

  • - เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance
  • - มี Firewall Througpu 30 Gbps
  • - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/10/100T จำนวน 24 ช่อง
  • - มีระบบตรวจสอบและป้องกันผู้บุกรุกแบบต่างๆอย่างน้อยดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP
   Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP
   Fragment, ICMP Fragment
    เป็นต้น
  • - สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address (NAT) และ Port Address Translation(PAT) ได้
  • - สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
  • - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
  • - สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring)ในรูปแบบ Syslog ได้
  • - สามารถใช้านตามมาตรฐาน IPv6 ได้
  ฿1,000,000.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า